Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1760 Esas 2019/3712 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1760
Karar No: 2019/3712
Karar Tarihi: 02.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1760 E. , 2019/3712 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi


  Davacı ... Fab. AŞ vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 14/06/2017 gününde verilen dilekçe ile usulsüz ihale nedeni ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 28/06/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava; itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili, hükmün temyiz edilerek Yargıtay’a gönderilmesinden sonra vermiş olduğu 27/05/2019 tarihli dilekçe ile kararı temyiz etmekten feragat ettiğini bildirmiştir.SONUÇ: Kararı temyiz eden davacı vekilinin temyiz isteminden feragat etmiş olduğu ve temyizden feragate yetkisinin de olduğu anlaşıldığından temyiz talebinin REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 02/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın