Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1767 Esas 2019/3650 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1767
Karar No: 2019/3650
Karar Tarihi: 27.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1767 E. , 2019/3650 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ..., Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 08/06/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacılar vekili, 24/11/2009 tarihinde dava dışı sürücü...'in sevk ve idaresindeki 34 TV 2089 plakalı aracın D100 karayolu Erenler Dörtyol köprüsü 6 mevkiinde müvekkillerinin murisi yaya İsmail Hakkı Bedel'e çarpması sonucu murisin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana geldiğini, akabinde murisin mirasçıları olan davacılar tarafından araç sürücüsü..., aracın maliki ...Tur. Oto. San. Tic. AŞ ve aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan ...Anonim Türk Sigorta şirketine yönelik...3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/184 esas sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat istemli dava açıldığını, yargılama sırasında araç maliki olarak gösterilen ...Tur. Oto. San. Tic. AŞ'nin kazaya karışan 34 TV 2089 plakalı aracı kaza tarihinden önce 25/03/2008 tarihinde 36 ay süreyle... Plc Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Şubesine kiraladığı ve aralarındaki operasyonel kira sözleşmesi gereğince araç işleten sıfatının bu şirkette olduğunun belirlendiğini, yargılama neticesinde de davalı ...Tur. Oto. San. Tic. AŞ hakkındaki davanın husumetten reddine, davacı ... ve Kübra Bedel için destekten yoksun kalma tazminatının kabulü ile davalı... ve ...Anonim Türk Sigorta şirketinden tahsiline, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüyle toplam 45.000,00 TL manevi tazminatın davalı...'den alınarak davacılara verilmesine karar verildiğini belirterek dosyaya sundukları operasyonel kiralama sözleşmesiyle aracın işleten sıfatının ...'nde olduğunu, maddi tazminata ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla...3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla sadece... yönünden kabul edilen manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilde tekerrür olmamak üzere uzun süreli kira sözleşmesi nedeniyle malik sayılan davalı ...Plc Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Şubesinden müştereken ve müteselsilen tahsili isteminde bulunmuştur.
  Davalı vekili, işleten sıfatı bulunmayan müvekkili şirket açısından davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, araç sürücüsü hakkında yapılan ceza yargılamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan raporla belirlendiği üzere kusurun tamamen davacıların murisinde bulunduğu, dava dışı sürücü...'in kusursuz olması nedeniyle davalı şirket hakkında da kusur var kabul edilemeyeceği ve ceza dosyasındaki yasal unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraatine dair verilen kararın hukuk mahkemesini de bağlayacağı gerekçesiyle sübut bulmayan davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden; olay tarihinde davacıların murisi İsmail Hakkı Bedel'in karşıdan karşıya geçmek istediği sırada dava dışı sürücü...'in sevk ve idaresindeki aracın çarpması neticesinde vefat ettiği, geriye mirasçısı olarak eş ve çocuklarını bıraktığı...3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/184 esas 2012/163 karar sayılı dosyasında davamız davacıları tarafından davalılar ...Turizm Otomotiv San. Tic. AŞ, ...Anonim Türk Sigorta Şirketi ve sürücü ... karşı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açıldığı, bu davanın davamız davalısı ... Plc Merkezi İngiltere Türk İstanbul Şubesine ihbar edildiği, yargılama sırasında 02/05/2011 tarihli trafik bilirkişisi ve 25/08/2011 tarihli bilirkişi kurulu raporlarıyla; ceza yargılaması sırasında aldırılan ATK Trafik İhtisas Dairesinin bilirkişi raporuna katılmadıkları çünkü kaza sonrası araç hız göstergesinin 140 kilometrede kilitli kaldığı, yol genişliği 7 metre olup yayanın son 1 metrelik kısımda bulunduğu, direksiyon manevrası yapılmadığı, fren izi omadığı, düz yolda dikkatsiz gidildiği kanaatiyle davalı sürücünün kazanın oluşumunda % 25 oranında kusurlu bulunduğu kanaatinin bildirildiği, yargılama neticesinde de davalı ...Turizm bakımından davanın husumet nedeniyle reddine, maddi tazminat talebinin davalılar... ve ...Sigorta AŞ bakımından kabulüne, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile toplam 45.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte araç sürücüsü...'den alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 18/02/2014 gün ve 2013/20240 esas, 2014/2032 karar sayılı
  ilamı ile "özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, BK 53 maddesi gereği ceza mahkemesinin kabul ettiği kusur oranının hukuk hakimini bağlamamasına göre" onanarak 23/05/2014 tarihinde kesinleşmiştir.
  Şu halde; mahkemece, Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/184 esas 2012/163 karar sayılı kararı ile verilen ve kesinleşmiş manevi tazminat kararı hukuk hakimi yönünden bağlayıcı olup taraflar yönünden kesin delil niteliği taşımaktadır. Mahkemece bu karar gözetilmeksizin...4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/450 esas 2010/412 karar sayılı dosyası ile sürücü... hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan verilen beraat kararı esas alınarak iş bu tazminat davasının reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun olmamış, mahkemece bu hususlar birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekmekte iken bu durum gözardı edilerek eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At