Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1806 Esas 2019/3738 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1806
Karar No: 2019/3738
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1806 E. , 2019/3738 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... Bakanlığı adına ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 21/01/2014 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/12/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, 6111 sayılı Kanun gereği belediyelerden müvekkili idareye devredilen işçilere davalı belediyede çalıştıkları dönemde kullandırılmayan yıllık izinleri sebebiyle fazla ödemede bulunulduğunu, bahsi geçen kanunun 166/6. maddesine göre davalı belediyede çalışıldığı döneme ilişkin doğan haklar sebebiyle dava dışı işçiye ödenmek zorunda kalınan yıllık izin ücretinden sorumlu olmadıklarını belirterek alacak isteminde bulunmuştur.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Bilindiği üzere; 3533 sayılı Yasa'nın 1. maddesine göre genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı devlete veya belediyelere yahut özel idarelere ait olan daire ve müesseseler arasında çıkan uyuşmazlıklardan adli yargının görevi içinde bulunanlar o Yasa'da yazılı tahkim usulüne göre çözümlenir.Tarafların sıfatı gereği aralarındaki uyuşmazlığın tahkim usulüne göre çözümlenmesi gerektiği gözetilerek sözü edilen Yasa uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya aykırı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın