Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/528 Esas 2019/3634 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/528
Karar No: 2019/3634
Karar Tarihi: 27.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/528 E. , 2019/3634 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... aleyhine 01/07/2011 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16/05/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, kurum zararının ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı, davalının Dr. ... Devlet Hastanesinde sayman mutemedi olarak görev yaptığını, davalının yaptığı işlemler ile zimmetine para geçirdiğini ve kurumu zarara uğrattığını belirterek kurum zararının ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
  Davalı ..., yargılama devam ederken 17/02/2013 tarihinde vefat etmiştir. Veraset ilamı ile belirlenen mirasçıları usulüne uygun olarak davaya dahil edilmiştir.
  Davalı mirasçı ..., murisleri ... ile herhangi bir maddi ve manevi bağlarının olmadığını, bu nedenle kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece verilen ilk karar, Dairemizin 23/06/2016 gün, 2016/1060 esas sayılı ilamı ile davalıların terekenin borca batık olduğuna ilişkin gösterecekleri tüm delillerin toplanıp savunma doğrultusunda değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel mahkemece, bozmaya uyulmasına ve davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya kapsamından, mahkemece terekenin borca batık olup olmadığına ilişkin tüm delillerin toplanmadığı anlaşılmaktadır.
  TMK'nın 605. maddesi uyarınca "ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkca belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır" denilmektedir.
  Şu halde; mahkemece murisin vefat ettiği tarih itibariyle menkul ve gayrımenkullerinin bulunup bulunmadığının tespiti için ilgili tapu sicil müdürlüğüne, emekli maaşının tespiti için SGK'ya, vergi mükellefliğinin tespiti için vergi dairesine, üzerine kayıtlı aracın olup olmadığının tespiti için Emniyet Müdürlüğüne, bankalara, belediyelere vb. kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak terekenin borca batık olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 27/06/2019 ününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At