Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/934 Esas 2019/3796 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/934
Karar No: 2019/3796
Karar Tarihi: 04.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/934 E. , 2019/3796 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacılar ... ve ... vekilleri Avukat ... tarafından, davalı ... Genel Müdürlüğü aleyhine 25/12/2014 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 10/01/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekilince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava tarihi 25/12/2014 olmasına rağmen, karar başlığında 29/06/2017 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir bir maddi hata olarak değerlendirilmiş ve bozma sebebi yapılmamıştır.Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 04/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın