Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/8713 Esas 2015/11722 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/8713
Karar No: 2015/11722
Karar Tarihi: 20.05.2015


5. Ceza Dairesi         2013/8713 E.  ,  2015/11722 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/180691
  MAHKEMESİ : Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 09/03/2011
  NUMARASI : 2009/806 Esas, 2011/214 Karar
  SUÇ : Görevi kötüye kullanma

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/06/2011 gün, 2011/2-60-126 sayılı ilamında ayrıntıları belirtildiği üzere; 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca erteli olan hükümlülüğün, deneme süresi içinde ve 5237 sayılı TCK döneminde yeni bir suç işlenmesi durumunda tekerrüre esas olabileceği ve tekerrür hükümlerinin uygulanması açısından 765 sayılı TCK'nın 95. maddesinde belirtilen deneme sürelerinin göz önünde bulundurulması gerektiği ve sanığın deneme süresi içinde yüklenen suçu işlediğinin anlaşılması karşısında tekerrür uygulamasında isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamede buna ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiş, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Kırmıtlı Belediye Başkanı olan sanığın, resmi belgede sahtecilik suçundan sanık olarak yargılandığı kamu davasında Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince belediyeye ait evrak kayıt defterinin incelenmek üzere gönderilmesi için yazılan yazılara cevap vermemek ve defteri göndermemek biçiminde gerçekleştiği kabul edilen eyleminin TCK'nın 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 257/1. maddesi ile hüküm kurulması,
  Atılı suçu TCK'nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işleyen sanık hakkında TCK'nın 53/5. maddesinin uygulanmaması,
  TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hak yoksunluğunun koşullu salıverme tarihinden itibaren uygulanamayacağı gözetilmeksizin altsoyu dışındaki kişileri de kapsayacak şekilde 53/1-c maddesindeki hakların tümünü koşullu salıverilmeye kadar kullanmaktan mahrum bırakmaya hükmedilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın