Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/11200 Esas 2017/496 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/11200
Karar No: 2017/496
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Ceza Dairesi         2016/11200 E.  ,  2017/496 K.

  "İçtihat Metni"


  Görevi kötüye kullanma suçundan sanık ... hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/2016 tarihli ve 2015/418 esas, 2016/3 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/02/2016 tarihli ve 2016/157 değişik iş sayılı kararının;
  Dosya kapsamına göre, Avukat ...’in, alacaklı İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili sıfatıyla müştekinin annesi ... hakkında İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/06/1994 tarihli ve 1992/210 esas, 1994/291 karar sayılı ilamına istinaden İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2006/7790 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü takip sırasında, alacaklı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından B.02.1.VGM.1.13 sayı ile verilen vekaletnamede tevkil yetkisi bulunmadığı halde, düzenlediği tarihsiz yetki belgesi ile Avukatlar ..., ..., ... ve ...’i yetkilendirerek görevi kötüye kullandığı yönündeki mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesinin son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 14/11/2016 gün ve 94660652-105-34-2929-2016-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
  Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 12/02/2016 tarihli ve 2016/157 değişik iş sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At