Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/322 Esas 2018/4159 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/322
Karar No: 2018/4159
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2018/322 E. , 2018/4159 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Zimmet, görevi kötüye kullanma, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, düşme, mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Sanıklar hakkında zimmet, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlarından kamu davası açıldığı anlaşılmakla; CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için S.S. ... Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek hükmün bildirilmesinin gerektiği, ancak dosyada, S.S....Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının ve katılan ...'ün hükümden sonra 29/10/2016 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün adı geçen kooperatife ve katılan ...'ün mirasçılarına bildirildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulması, aksi halde anılan tebligat noksanlıklarının giderilmesi ile tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden, müşteki Maliye Bakanlığı ile ... vekili tarafından sanıklar ... ve ... hakkındaki beraat hükümlerinin de temyiz edilmesine rağmen tebliğnamede bu hususta görüş bildirilmediği anlaşıldığından bu eksikliğin giderilmesi, ayrıca hükümlerin kooperatif tüzel kişiliği ve katılan ...'ün mirasçıları tarafından temyiz edilmesi halinde bu konuda da ek tebliğname düzenlendikten ve katılanlar vekili ...'ya tebliğ edilmediği anlaşılan Yargıtay C.Başsavcılığının 02/01/2018 tarih ve 5-2017/59340 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmesinden sonra iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At