Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/10030 Esas 2017/24401 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10030
Karar No: 2017/24401
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/10030 E.  ,  2017/24401 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki ödenmeyen kamulaştırma bedelinin dava tarihindeki karşılığının bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırma konusu taşınmaz bedelinin dava tarihi itibariyle değerinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, ödenmeyen kamulaştırma bedelinin dava tarihindeki karşılığının bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırma konusu taşınmaz bedelinin dava tarihi itibariyle değerinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere kararın dayandığı gerekçelere göre davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın