Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/11076 Esas 2017/24388 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11076
Karar No: 2017/24388
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/11076 E.  ,  2017/24388 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... İli ... İlçesi ... Mahallesi 1912 parsel sayılı taşınmazın dava tarihlerindeki değerinin biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Davacılar murisi ....'ın yarı hissesi üzerinde dava dışı ...lehine intifa hakkı bulunduğu anlaşılmaktadır.
  Bu nedenle, tapu kaydında lehine intifa hakkı bulunan...'i davaya dahil etmesi için davacılara süre verilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra, davacıların yarı hissesine düşen taşınmaz bedelinin intifa hakkı sona erinceye kadar bir milli bankaya çıplak mülkiyet sahibi davacılar adına yatırılarak bu bedelin nemalarından intifa hakkı sahibinin yararlanmasına, intifa hakkı sona erdiğinde davacılara ödenmesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın