Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/11783 Esas 2017/24390 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11783
Karar No: 2017/24390
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/11783 E.  ,  2017/24390 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... İli ... İlçesi ...uz Köyü 2538 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
  Davacı vekilinin temyizine gelince;
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/2 maddesi uyarınca vekil ile temsil edilen davalı idare lehine hükmedilecek vekalet ücretinin redddedilen miktarı geçemeyeği gözetilmeden, yazılı şekilde davalı idare lehine fazla vekalet ücreti takdir edilmesi,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin 4 nolu bendindeki (1.800,00) rakamının çıkartılmasına, yerine (80,20) rakamının yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davalının temyiz ve tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın