Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/13398 Esas 2017/24406 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13398
Karar No: 2017/24406
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/13398 E.  ,  2017/24406 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili, davası ile birleştirilen asıl davada saklı tutulan bölümün tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili, birleştirilen dava ise asıl davada saklı tutulan bölümün tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece asıl davanın kabulüne birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Asıl davada, mahallinde yapılan keşif sonucu, ... İli .... İlçesi ... Mahallesi 8 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde, birleşen davada ise önceki davada tespit edilen bedel esas alınarak davanın kısmen kabulüne dair hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın alınmasına, peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın