Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/15587 Esas 2017/5791 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15587
Karar No: 2017/5791
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/15587 E.  ,  2017/5791 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş ise de dosyada davetiye gideri bulunmadığından duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Taşınmaz malın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tesbit edilmesinde; üzerinde bulunan ve taşınmaz mala bahçe niteliği vermeyen ağaçlara maktuen değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davacı idare vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
  1-Tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında bloke edilen bedelin mahsubu sonucunda kalan bedele işletilen faizin başlangıcının 10.04.2015 tarihi olması gerektiği halde 10.03.2015 tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi,
  2-Kendisini vekil ile temsil ettirmediği halde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Doğru değilse de bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının,
  a)1 no'lu bendindeki (10.03.2015) tarihi yerine (10.04.2015) tarihinin yazılmasına,
  b)6 no'lu bendinin hükümden çıkartılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At