Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/8593 Esas 2017/24391 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8593
Karar No: 2017/24391
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/8593 E.  ,  2017/24391 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın... Belediye Başkanlığı ile ... hakkındaki davanın husumetten reddine, ... yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece ... ile ... hakkındaki davanın husumetten reddine, ... aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılardan Karayollları Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... İli ... İlçesi ... Mahallesi 13751 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin davalı ... Müdürlüğünden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Dava konusu taşınmazın tapu kaydında davacılardan ...'in hissesi üzerinde bulunan haciz şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmaması,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Dava konusu taşınmazın tapu kaydında davacılardan ...'in hissesi üzerinde bulunan haciz şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmasına,) cümlesinin eklenmesine,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın