Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11764 Esas 2018/11038 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11764
Karar No: 2018/11038
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11764 E. , 2018/11038 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaza el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaza el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davalı idare vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
  Davanın niteliği gereği nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde maktu harç maktu vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)3 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına yerine, (Peşin ve ıslah harcı olarak alınan toplam 8.601,93TL harçtan, alınması gereken 1.495,00TL harcın mahsubu ile bakiye 7.105,95TL harcın talep halinde davacı tarafa iadesine ) cümlesinin yazılmasına,
  b)5 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca 2.628,00TL nispi vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine) cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davalı idareden peşin alınan temyiz ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At