Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11790 Esas 2018/10923 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11790
Karar No: 2018/10923
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11790 E. , 2018/10923 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkin olup, Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'nun 03.05.2016 gün 2016/21979-20297 sayılı kararı ile temyiz itirazının incelenmesi için 18. Hukuk Dairesi görevlendirilmiş, 18. Hukuk Dairesinin kapatılması nedeniyle dosya Dairemize devredilmiş olup, yapılan incelemede;
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere, mahkemenin gerekcesine göre, bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içinde sonuçlandırılamadığından, Anayasa Mahkemesi'nin 19.12.2013 tarih ve 2013/817 başvuru numaralı 1. Bölüm kararı da göz önüne alınarak,belirlenen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında bloke edilen bedel çıkarıldıktan sonra bankaya yatırılan 12.996,44 TL kamulaştırma bedeline 13.07.2008 tarihinden ilk karar tarihi olan 04.12.2008 tarihine, bozma sonrası ödenmesine hükmedilen bedelden ilk karar ile ödenmesi hüküm altına alınmış olan bedelin mahsubu ile bulunan 16.066,47 TL kamulaştırma bedeline ise 13.07.2008 tarihinden ikinci karar tarihi olan 02.06.2015 tarihine kadar geçen süre için, yasal faiz yürütülmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. ve 3. bentlerinin çıkartılmasına, yerine 2. bent olarak (Kamulaştırma bedelinin 30.534,47 olarak tespitine, kamulaştırma bedelinin mükerrer ödemeye mahal vermiyecek şekilde davalıya ödenmesine) devamla 3. bent olarak (Belirlenen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında bloke edilen bedel çıkarıldıktan sonra ilk karar gereği bankaya yatırılan 12.996,44 TL kamulaştırma bedeline 13.07.2008 tarihinden ilk karar tarihi olan 04.12.2008 tarihine, bozma sonrası ödenmesine hükmedilen bedelden ilk karar ile ödenmesi hüküm altına alınmış olan bedelin mahsubu ile bulunan 16.066,47 TL kamulaştırma bedeline ise 13.07.2008 tarihinden ikinci karar tarihi olan 02.06.2015 tarihine kadar geçen süre için, yasal faiz yürütülmesine,) ibaresinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At