Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11824 Esas 2018/10905 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11824
Karar No: 2018/10905
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11824 E. , 2018/10905 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda: ilk kararda direnilmesine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R –
  18. Hukuk Dairesinin 13.10.2014 gün ve 2014/11022 Esas ve 2014/13983 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra ve 02.12.2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca yapılan incelemede;
  Dava ve birleştirilen dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu taşınmaza değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Dava konusu taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılarak davacıların bu parseldeki paylarının farklı parsele gittiği ve tapuya tescil edilmiş olduğu anlaşıldığından, oluşan yeni tapu kaydının aslı ilgili tapu müdürlüğünden, 18. madde uygulamasına ilişkin tüm bilgi ve belgeler ise ilgili belediye başkanlığından temin edildikten sonra yeni tapu kaydına göre fiili elatmanın bulunup bulunmadığı ve bu yerlerin imarda kamuya tahsis edilip edilmediği hususları belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden,
  Mahkeme kararının açıklanan nedenle ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At