Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11881 Esas 2018/10907 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11881
Karar No: 2018/10907
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11881 E. , 2018/10907 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R –
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyularak mahallinde yapılan keşif sonucu arazi niteliğindeki taşınmaza net gelir metoduna göre değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik yoktur. Ancak;
  Dava konusu taşınmazın bilirkişi raporunda yazılı özellikleri ve konumu dikkate alınarak gelir metoduna göre tespit edilen m² birim bedeline % 100 oranında objektif değer arttırıcı unsur uygulanmak suretiyle değer biçilmesi gerekirken, objektif değer arttırıcı unsurun yazılı şekilde % 20 alınması neticesi aza hükmedilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At