Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11899 Esas 2018/10906 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11899
Karar No: 2018/10906
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11899 E. , 2018/10906 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar ile ... vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalılardan ... ile davacılar vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda davanın ve birleştirilen davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
  Dava konusu taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılarak davacıların bu parseldeki paylarının farklı parsele gittiği ve tapuya tescil edilmiş olduğu anlaşıldığından, oluşan yeni tapu kaydının aslı ilgili tapu müdürlüğünden, 18. madde uygulamasına ilişkin tüm bilgi ve belgeler ise ilgili belediye başkanlığından temin edildikten sonra yeni tapu kaydına göre fiili elatmanın bulunup bulunmadığı ve bu yerlerin imarda kamuya tahsis edilip edilmediği hususları belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden,
  Mahkeme kararının açıklanan nedenle ... ile davacılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At