Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/12451 Esas 2018/10999 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/12451
Karar No: 2018/10999
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/12451 E. , 2018/10999 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının karar verilmesine yer olmadığına dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi dahili davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; dahili davacı idare vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 31/05/2018 günü temyiz eden dahili davacı idare vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden diğer taraf vekillerinin yokluklarında duruşmaya başlanarak sözlü açıklamalar da dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, ... Belediye Başkanlığı vekili ile bir kısım davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
  1-Yapılan incelemede; dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... köyü 114 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mezarlık alanında kalması sebebiyle ... Belediye Başkanlığının 19.07.2011 tarihli ve 800 sayılı encümen
  kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, dava dosyasında kamulaştırma işleminin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi, taşınmazın tapu kaydının ... tarafından ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrine ilişkin işlem ilgili idarelerin iç ilişkisi olduğundan;
  Davalı ... tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına devam edilmesi gerekirken, ... dahili davacı kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde değildir.
  Bu durumda; mahkemece ilk kararı temyiz eden davalılar ..., ..., ...’in hisselerine göre hesaplanacak fark bedelin bloke ettirilmesi için ... Belediye Başkanlığına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8. maddesi uyarınca yeniden süre verilmesi, usule uygun olarak verilen süre içerisinde fark bedel bloke edildiği takdirde davanın kabulüne, bloke edilmez ise ilk kararı temyiz eden davalılar yönünden davanın reddi ile bozma öncesi tespit edilen ve davacı idarece bankaya bloke edilen kamulaştırma bedeli ilk kararı temyiz eden davalılara ödenmiş ise davalılardan tahsili ile davacı idareye verilmesine, ödenmemiş ise idareye iadesine, mahkemece verilen ilk karar ile dava konusu taşınmazın ilk kararı temyiz eden davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tescili yapılmış ise, idare adına oluşan tapu kaydının iptali ile yeniden ilk kararı temyiz eden davalılar adına hisseleri oranında tesciline karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Dahili davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, taraflara karşılıklı olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.630,00-TL vekalet ücreti verilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At