Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/12452 Esas 2018/10995 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/12452
Karar No: 2018/10995
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/12452 E. , 2018/10995 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 31/05/2018 günü taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamaları da dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilincwe temyiz edilmiştir.
  Kapama meyve bahçesi niteliğindeki ... köyü 101 ada 2; sulu arazi niteliğindeki 102 ada 4 parseller ile zeytinlik niteliğindeki ... Köyü 1790 ve karışık meyve bahçesi niteliğindeki 1884 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğru olup, taşınmazlar üzerindeki yapılara resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek; ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumu dikkate alınmak suretiyle değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Dosyada mevcut Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verilerine göre zeytinin ortalama veriminin 750 kg, ortalama toptan satış fiyatının 1,50 TL/kg. kabul edilerek hesaplama yapılıp, bedel tespit edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,
  2-Dava konusu taşınmaz sulu arazi niteliğinde olduğundan, kapitalizasyon faizinin % 4 oranında uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü suretiyle bedel tespiti,
  3-Dava konusu taşınmazların konumu, bilirkişi raporlarında yazılı özellikleri gözönünde bulundurulduğunda, objektif değer arttırıcı unsur oranının % 50 olacağı gözetilmeden, yazılı şekilde eksik bedel tespiti,
  4-Dava konusu taşınmazlarda bulunan (bilirkişi kurulu raporlarında kuru taş duvar diye tabir edilen) taş duvarların nitelikleri belirlendikten sonra değerlendirme tarihi olan 2012 yılına ait ... Bakanlığınca yayımlanan yapı birim fiyat listesine göre belirlenecek ve ayrıca yıpranma payı düşülmek suretiyle değerlendirme yapılmak gerekirken, duvar uzunluğunun maktu değer ile çarpılması suretiyle değerlendirme yapan rapora göre hüküm kurulması,
  5-Tapu kayıtlarında bulunan haciz şerhlerinin hükmedilen bedele yansıtlmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken haciz şerhleri nedeniyle değer azalışı uygulanarak eksik bedele hükmedilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davalı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.630,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At