Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/12522 Esas 2018/10987 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/12522
Karar No: 2018/10987
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/12522 E. , 2018/10987 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı idare ve davalı ... vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; davalı ... vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 31/05/2018 günü temyiz eden davacı idare ile davalı vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden diğer davalıların yokluklarında duruşmaya başlanarak sözlü açıklamalar da dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. - K A R A R -
  1)Davacı idareden temyiz dilekçesi verilirken, maktu temyiz karar harcı alınmamıştır.
  Bu durumda, temyiz eden idareye HUMK 2494 sayılı Kanunla değişik 434/3. maddesi uyarınca karar ilam harcının yatırılması için muhtıra tebliğ edilip, harcın yatırılmaması durumunda 434/son maddesi uyarınca işlem yapıldıktan,
  2)Davalılardan ..., ..., ..., ... yapılan gerekçeli karar ve davacı idarenin temyiz dilekçesinin, davalı ...'a ise davacı diarenin temyiz dilekçesinin tebligatı geçersizdir. Şöyle ki;
  Adı geçenlerin dosyda kayıtlı adreslerinin aynı mahallede, farklı kapı numaraları olduğu halde gerekçeli karar tebligatlarının adresi kendilerinden farklı olan diğer davalı ...'a; yine temyiz dilekçelerinin ise yakınlık derecesi belirtilmeyen ... isimli kişiye aynı konutta birlikte sürekli oturduklarından bahisle yapıldığı anlaşılmıştır.
  Bu durumda;
  Adı geçenlerin adresleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesi ve Tebligat Kanununun 28. maddesinde yazılı tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden, resmi
  ve özel müessese ile dairelerden ve ayrıca zabıta marifetiyle araştırılarak tespit edilen adreslerine; mümkün olmaması durumunda Tebligat Kanununun 10/2 maddesi gereğince adres kayıt sisteminde bulunan adreslerine gerekçeli karar ile davacı idarenin temyiz dilekçesinin tebliğe çıkartılması, adreslerinin tespit edilememesi halinde ilânen tebligat yapıldıktan ve temyiz süresi de beklendikten,
  3-Dava konusu taşınmazda bulunan ağaçların dava tarihi olan 2014 tarihi itibariyle maktu bedellerinin İlçe tarım Müdürlüğünden sorulmasından
  Sonra, alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine
  Birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At