Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/12524 Esas 2018/10997 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/12524
Karar No: 2018/10997
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/12524 E. , 2018/10997 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 31/05/2018 günü temyiz eden davalı asil ile vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden aleyhine temyiz olunan diğer tarafların yokluklarında duruşmaya başlanarak davalı asil ile vekilinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
  1-Bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Dava konusu taşınmaz üzerindeki ağaçların ve seralar dışındaki yapıların tespit edilen bedellerinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak alınan rapor zemin ve sera bedelleri açısından hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki;
  Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmazlara değer biçilirken dava konusu taşınmaz ile emsalin zaruret olmadıkça yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal alınması gerekir.
  Dava konusu, arsa niteliğindeki ... köyü 404(453) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 14280 m², hükme esas alınan bilirkişi raporunda somut emsal alınan taşınmazın ise; 3,27 m² gibi dava konusu taşınmaza göre küçük yüzölçümlü olması,
  emsalin ve dava konusu taşınmazın konumları, il ve ilçe merkezlerine olan mesafeleri ve çevrelerinin gelişmişlik durumları ve emsalin dava konusu taşınmaza uzaklığı dikkate alındığında emsal incelemesi uygun değildir.
  Bu durumda; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
  2-Dava konusu taşınmaz üzerindeki seranın niteliği dikkate alındığında 2009 olan değerlendirme tarihine ait ... Bakanlığınca yayımlanan yapı birim fiyat listesine göre ve bu listede plastik örtülü seraların 1. sınıf A, cam seraların 2A grubu yapılara dahil edildiği dikkate alınarak; ayrıca yıpranma payı düşülmek suretiyle belirlenecek değeri üzerinden usuli müktesep hak gözetilrek karar verilmesi gerekirken, bu şekilde inceleme yapmayan geçersiz bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,
  3-Davalı ...'ın dava konusu taşınmazda fiili taksim olduğu yönündeki iddiası, ... . Hukuk Dairesinin bozma ilamı sonrası keşifte dinlenen taşınmaz paydaşlarından ..., ... ve ... beyanları ve gerek bozma öncesi gerekse bozma sonrası alınan fen bilirkişi raporları gözetildiğinde; dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısımlardaki muhdesatların kime ait olduğu keşifte dinlenenler dışındaki paydaşlar ve gerektiğinde tanıkta dinlenmek suretiyle) araştırılarak muhdesat mülkiyetleri tespit edilip davalı ...'a ait müştemilatın bedellerinin bu davalıya verilmesi gerektiği, ödenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  4-Dava konusu taşınmazın ifraz sonrası güncel tapu kaydının ilgili Tapu müdürlüğünden getirtilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  5-Davanın niteliği gereği vekil ile temsil edilen davalı ... lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davalı ... yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.630,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At