Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/1357 Esas 2018/10946 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/1357
Karar No: 2018/10946
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/1357 E. , 2018/10946 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
  Mahkemece kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının kabulüne, ecrimisil talebinin ise reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Kapama kiraz bahçesi niteliğindeki ... köyü 104 ada 9 parsel (eski 479 parsel) sayılı taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak,
  1)Taşınmazın kuru tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 5 uygulanması gerekirken, bu oranın % 6 kabulü ile az bedel tespiti,
  2)15.04.2014 tarihli fen bilirkişi raporunda, dava konusu 479 parselin 1.326 m2 olarak tapuda kayıtlı iken kadastro yenileme çalışmaları sonucu 104 ada 9 parsel olarak ve 1.025,63 m2 yüzölçümü ile tapuya tescil edildiği belirtildiğinden, dava konusu taşınmazın son tapu kaydı ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtilerek yüzölçümünün 1.025,63 m2 olduğunun tespiti halinde el atmadan arta kalan kısım için hesaplanan değer azalış bedelinin 488,57 m² üzerinden belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  3)Davacının ecrimisil talebi yönünden; dava konusu taşınmaza fiilen hangi tarihte (ay, gün ve yıl olarak) el atıldığı taraflardan delilleri sorulmak, gerektiğinde tanık dinlenmek ve el atma tarihine ilişkin tüm belgeler (yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul tutanakları vs) getirtilmek suretiyle tespit edilip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile ecrimisil isteminin reddi,
  4)Davalı idare harçtan muaf olduğu halde yargılama giderleri arasında idareye harç yüklenmesi,
  Doğru olmadığı gibi,
  5)13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
  6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
  Bu itibarla; dava konusu taşınmaza 04.11.1983 tarihinden sonra el atıldığının tespiti halinde nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,
  Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazları doğrultusunda BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At