Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/20813 Esas 2018/11010 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/20813
Karar No: 2018/11010
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/20813 E. , 2018/11010 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında .Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 22/11/2016 gün ve 201611302/ Esas - 2016/12444 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin asıl ve birleşen davaların kabulüne dair mahkemece verilen karar, tararf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş; bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davacılar vekilinin tüm, davalı idare vekilinin aşağıdaki hususlar dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Şöyle ki,
  Davacılardan ... ve ...'nın yargılama devam ederken paylarını dava dışı 3. kişilere sattıkları anlaşıldığından 6100 sayılı HMK'nin 125/2 maddesi uyarınca davanın açılmasından sonra, dava konusunun davacı tarafından devredilecek olması halinde, devralmış olan kişinin, görülmekte olan davada davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden itibaren devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece davacı sıfatıyla yeni malikler Yaşar ... ve ... davaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmediği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,
  Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Yargıtay (...) . Hukuk Dairesinin 22/11/2016 tarih 2016/11302-12444 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede,
  Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yargılama yapılmış, asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Arsa niteliğindeki ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 834 ada14 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davacılar vekilinin tüm davalı idare vekilinin aşağıdaki bentler kapsamı dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
  1)Davacılardan ... ve ...'nın yargılama devam ederken paylarını dava dışı 3. kişilere sattıkları anlaşıldığından 6100 sayılı HMK'nin 125/2 maddesi uyarınca davanın açılmasından sonra, dava konusunun davacı tarafından devredilecek olması halinde, devralmış olan kişinin, görülmekte olan davada davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden itibaren devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece davacı sıfatıyla yeni malikler Yaşar ... ve ... davaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  2)Mahkemece verilen ilk kararı sadece davalı idarenin temyiz ettiği gözetildiğinde davalı idarenin usuli müktesep hakkı gözetilmeksizin bozmadan sonra daha yüksek değer belirleyen bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,
  3)Asıl ve birleşen davaların tarihleri, ve her bir davadaki talepler hakkında ayrı ayrı hüküm kurulduğu halde herbiri için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  4)Kabule göre de; gerekçeli kararda, dava konusu taşınmazın 1983 öncesinde el atılan kısımları için maktu, 1983 sonrasında el atılan kısımları için nispi vekalet ücreti hesaplanacağı belirtilmişse de maktu vekalet ücretine hiç hükmedilmemesi, nispi vakelet ücretinin ise 1983 öncesi el atılan kısımlara ait bedel üzerinden nispi olarak hesaplanması suretiyle eksik vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacılardan peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 315,00-TL. para cezasının davacılardan alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At