Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/20879 Esas 2018/11012 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/20879
Karar No: 2018/11012
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/20879 E. , 2018/11012 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında .Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 13/10/2016 gün ve 2016/9755 Esas - 2016/11323 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen hüküm taraf vekillerinin temyizi üzerine ... . Hukuk Dairesince bozulmuş, bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinde değişiklik yapan ve dava derdest iken 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile getirilen "Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır." şeklindeki düzenlemeyle Yasanın yürürlük tarihi olan 11.06.2013 tarihinden sonra açılan ve 09.10.1956-04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olan davalarda öncelikle uzlaşma usulünün dava şartı olduğu kabul edilmiştir.
  İş bu dava 6487 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce açıldığından işin esasına girilerek karar verilmesinin doğru olduğu ve davalı idarenin harçtan muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedildiği bu kez yapılan incelmede anlaşıldığından,
  Davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile;
  ... . Hukuk Dairesinin 13/10/2016 gün ve 2016/9755-11323 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... Mahallesi 105 ada 60 ve 61 parsel sayılı taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davacı vekilinin temyiz titirazları yerinde değildir.
  Davalı idarenin temyiz itirazlarına gelince;
  Davalı idare harçtan muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi,
  Doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  A-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine (Davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacı tarafça yatırılan 2892,20 TL'nin talep halinde davacı tarafa iadesine) cümlesinin yazılmasına,
  B-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4. bendinden (21,15 TL başvuru harcı, 2.892,20 TL peşin harç) ibaresinin çıkarılmasına, yine aynı bentten ve (6.745,65) rakamlarının çıkarılmasına, yerine (3.832,30) rakamlarının yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At