Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/21902 Esas 2018/10964 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/21902
Karar No: 2018/10964
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/21902 E. , 2018/10964 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Arazi niteliğindeki ... Mahallesi 101 ada 22 parsel sayılı taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak ;
  1-Davanın niteliği gereği, kendisini vekille temsil ettiren taraflar lehine maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmadığı gibi
  2-28.04.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince davacı idare harçtan muaf tutulduğu dikkate alındığında harçla sorumlu kılınmaması gerektiğinden,
  Gerekçeli kararın
  a)Hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.800TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
  b)Hüküm fıkrasının; 8 nolu bendindeki (600) rakamının çıkartılmasına, yerine (1.800) sayısının yazılmasına,
  b)Hüküm fıkrasının harca ilişkin 6 numaralı bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacı tarafça başlangıçta yatırılan 21,15 TL peşin harcın istek halinde davacı tarafa iadesine,) ibaresinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At