Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/21971 Esas 2018/10967 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/21971
Karar No: 2018/10967
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/21971 E. , 2018/10967 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Zeytinlik niteliğindeki ... Köyü 1962 parsel sayılı taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Bilirkişi raporunda kamulaştırma bedeli 21.088,00 TL olarak tespit edilmiş iken hataen az bedele hükmedilmesi,
  2-Dava konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan ipotek şerhinin bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)1 nolu bendinde yer alan (20.001,96) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (21,088,88) ibaresinin yazılmasına,
  b)3 nolu bendinde yer alan (20.001,96) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (21,088,88) ibaresinin yazılmasına (13.305,40) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (12.218,48) ibaresinin yazılmasına,
  c)4 nolu bendinde yer alan (20.001,96) ibaresinin çıkartılmasına yerine (21,088,88) ibaresinin yazılmasına (5.547,24) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (6.634,16) ibaresinin yazılmasına,
  d)Yeni bir bendi olarak (Taşınmazın tapu kaydında bulunan ipotek şerhlerinin bedele yansıtılmasına,) cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At