Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/23533 Esas 2018/11059 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/23533
Karar No: 2018/11059
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/23533 E. , 2018/11059 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 25/10/2016 gün ve 2015/18871 Esas - 2016/11651 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  Kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar davalı idare vekilinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmış; bu karara karşı, davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararının dayandığı gerekçelere göre davalı idare vekilinin sair karar düzeltme istekleri HUMK 'nun 440.maddesinde yazılı nedenlerin hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
  28.04.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince ... Genel Müdürlüğünün harçtan muaf haline geldiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,
  Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile (...) . Hukuk Dairesinin 25.10.2016 gün ve 2015/18871-2016/11651 E/K sayılı düzelterek onama kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
  Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu; ... ilçesi, ... mahallesi, 3247 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Faize kamulaştırma işleminin kesinleşip mülkiyetin davalı idareye geçtiği 18.10.2013 tarihi yerine 18.09.2013 olan dava tarihinden hükmedilmesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden;
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1.bendindeki (dava) kelimesinin hükümden çıkartılmasına, yerine (18.10.2013) tarihinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan karar düzeltme ve temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At