Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/23721 Esas 2018/11053 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/23721
Karar No: 2018/11053
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/23721 E. , 2018/11053 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili ve idare adına tescili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 08/06/2016 gün ve 2015/18261 Esas - 2016/11474 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili ve idare adına tescili istemine ilişkin davada; mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacılar vekilinin temyizi üzerine onanmış, bu karara karşı davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6.fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun uyarınca değiştirilmiş olup, bu değişiklik uyarınca inceleme ve işlem yapılması gerektiğinden,
  Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 08.06.2016 tarih ve 2015/18261- 2016/11474 E/K sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;
  Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazların bedelinin tahsili ve idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6.fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun uyarınca değiştirilmiştir.
  7103 Sayılı Kanunun 27.maddesinde
  “Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına ilişkin ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir. Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır.” hükmü getirilmiş,
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa geçici 13.madde olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
  “Bu Kanunun 12'nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir. Reddedilen davalarda yargılama gideri kamu üzerine bırakılır ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.”
  Bu durumda davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesi, yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılması ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,
  Gerektiğinden;
  Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile bozmanın niteliğine göre sair yönler incelenmeksizin yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davacılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At