Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/23813 Esas 2018/11057 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/23813
Karar No: 2018/11057
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/23813 E. , 2018/11057 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 01/12/2016 gün ve 2016/780 Esas - 2016/16481 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davada; mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı idare vekilinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmış, bu karara karşı davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 gün ve 2013/95 - 2014/176 sayılı kararı dikkate alındığında 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından;
  Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 01.12.2016 tarih ve 2016/780- 2016/16481 E/K sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu, taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Kamulaştırmasız el atılıp bedeline hükmedilen bölümde davacıların payları oranında tapu kaydının iptali ile terkine karar verilmesi gerekirken infazı zorlaştırıcı şekilde hüküm kurulması, doğru olmadığı gibi,
  2-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
  6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
  Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)2.bendinin tümüyle çıkartılmasına, yerine (fen bilirkişi rapor ve krokisinde gösterilen el atılan 801,90 m²' lik kısımda davacılara ait payları tapudaki hisseleri oranında tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine ) cümlesinin yazılmasına,
  b)5. bendinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 23,439,00-TL harçtan, peşin alınan 15.305,00 -TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 8.134,00 -TL nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davacılar tarafından yatırılan 15.305,00-TL harcın kabul ve red oranına göre hesaplanan 5.816,00 -TL 'sinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına) cümlesinin yazılmasına,
  c)7. bendinden (kabul edilen kısım üzerinden hesaplanan 1.500,00-TL) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (kabul edilen kısım üzerinden hesaplanan 26.533,04 TL nisbi) cümlesinin yazılmasına,
  d)7. bendinden (reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 1.500,00-TL) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 36.160,00-TL nisbi) cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davalı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At