Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/27645 Esas 2018/11244 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/27645
Karar No: 2018/11244
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/27645 E. , 2018/11244 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l0.maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince hüküm kurulmuş, karar, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.Davacı idare vekilinin sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;Bozma öncesi hükme esas bilirkişi raporunda kapitalizasyon faiz oranının %6 olarak uygulandığı ve bu hususun bozma nedeni yapılmadığı anlaşıldığından, idare lehine usuli kazanılmış hak gözetilerek, münavebe ile bulunan net gelire % 6 oranında kapitalizasyon faizi uygulanması halinde taşınmaz üzerindeki yapı bedeli ile birlikte toplam 12.874,44 TL kamulaştırma bedeline hükmedilmesi gerekirken, bu oranın % 5 olarak kabulü ile fazla bedel tespiti,Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)2 nolu bendindeki (13.764,41) ve (2.651,28) rakamlarının hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine sırası ile (12.874,44) ve (1.761,31) rakamlarının yazılmasına,
  b)3 nolu bendindeki (2.651,28) rakamının hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine ( 1.761,31) rakamının yazılmasına,
  c)5 nolu bendindeki (6.285,87) rakamının hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine (7,175,84) rakamının yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At