Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/3117 Esas 2018/11031 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3117
Karar No: 2018/11031
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/3117 E. , 2018/11031 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R –
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Davacı idare vekilinin aşağıdaki hususlar dışında kalan temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir.Ancak;
  1-... .Hukuk Dairesinin 04/06/2015 tarih 2014/20561 Esas, 2015/9532 karar sayılı bozma ilamı ile dava konusu taşınmazın belirlenen m² birim bedeline % 100 oranında objektif değer artırıcı unsur uygulanması gerekirken %20 oranında uygulanmasının, doğru olmadığı şekilinde bozma yapılmış ise de; Dairemizce yapılan incelemede mahkemece verilen ilk kararın, sadece davacı idare vekilince temyiz edildiği gözetildiğinde davalı taraf lehine bozma yapılamayacağı düşünülmeden maddi hataya dayalı olarak yapılan bozma taraflar için usuli kazanılmış hak oluşturmayacağından, taşınmazın, bilirkişi kurulunca belirlenen m2 birim fiyatına % 20 oranında objektif değer artış oranı uygulanmakla yetinilmesi gerekirken bozma sonrası %100 objektif oranı uygulanması,
  Doğru olmadığı gibi;
  2-28/04/2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı kanunun 6.maddesi uyarınca, ... Genel Müdürlüğünün, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan muaf hale geldiği anlaşıldığından,
  Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle davacı idare vekilinin temyiz itirazları doğrultusunda BOZULMASINA, peşin alınan harçların istenildiğinde iadesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At