Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/3134 Esas 2018/10922 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3134
Karar No: 2018/10922
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/3134 E. , 2018/10922 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... İlçesi, ... Köyü 199 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmaması,
  Doğru olmadığı gibi,
  2-28.042018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince ... Genel Müdürlüğü harçtan muaf hale getirildiğinden,
  A) Gerekceli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Taşınmazın tapu kaydında yeralan takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına) bendinin eklenmesine,
  B)-1) Gerekceli kararın hüküm fıkrasının harca ilişkin 5. bendinin çıkartılmasına, yerine (28.042018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince ... Genel Müdürlüğü harçtan muaf hale getirildiğinden harç alınmasına yer olmadığına, davacılar tarafından yatılıran 34,20 TL harcın istemi halinde davacılara iadesine,
  B)-2) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının yargılama giderine ilişkin 6. bendinin çıkartılmasına, yerine ( Davacılar tarafından yapılan 1.288,5 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,) bendinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At