Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/31840 Esas 2019/12901 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/31840
Karar No: 2019/12901
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/31840 E. , 2019/12901 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine, karşı dava ise kamulaştırılan taşınmazın tapusunun iptali ile yol olarak terkini davalarında dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı (karşı davacı) idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin kabulü ile HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davalı (karşı davacı) idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine, karşı dava ise kamulaştırılan taşınmazın tapusunun iptali ile yol olarak terkini istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne,kamulaştırılan taşınmazın tapusunun iptali ile yol olarak terkini istemine ilişkin açılan karşı davanın ise açılmamış sayılmasına ilişkin verilen kararına karşı, davalı (karşı davacı )idare vekilince yapılan istinaf başvurusunun vekalet ücreti yönünden kabulü ile vekalet ücretine ilişkin bendinin HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin olarak ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince verilen hüküm, davalı (karşı davacı ) idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki ... ili ... ilçesi ... mahallesi ... parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesine ve alınan rapor uyarınca bedelinin davalı idareden tahsiline, karşı davanın ise taraflarca takip edilmeyip üç aylık süre içerisinde yenilenmediği anlaşıldığından, HMK 150. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı davalı (karşı davacı ) idare vekili
  tarafından yapılan istinaf başvurusunun vekalet ücreti yönünden kabulü ile açılmamış sayılmasına karar verilen karşı davada Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7.maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmediğinden hükmün HMK'nun 353/1-b/2. maddesi uyarınca vekalet ücreti yönünden düzeltilmesi suretiyle yeniden esas hakkında karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davalı (karşı davacı) idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At