Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/32007 Esas 2019/12903 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/32007
Karar No: 2019/12903
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/32007 E. , 2019/12903 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince istinaf isteminin kabulü ile HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun davacı idare vekili yönünden HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun yargılama giderleri yönünden kabulü ile HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin olarak ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince verilen hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki ... ili ... ilçesi ... köyü ... ada ... parsel sayılı taşınmazın zeminine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak; üzerindeki yapılara ise aynı kanunun 11/1-h maddesi uyarınca resmi birim fiyatları esas alınıp yıpranma payı düşülerek değer biçilmesine ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı davacı idare tarfından istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine ,davalı vekilinin istinaf başvurusunun
  yargılama giderleri yönünden kabulü ile davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinden davacı idare sorumlu olduğu halde giderlerin taraflar üzerinde bırakılması doğru olmadığından, bu hususun düzeltilerek HMK'nun 353/1-b/2. maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hüküm fıkrasında açıkça gösterilmemesi,
  2-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine 6459 sayılı Yasanın 6.maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dört ay içinde sonuçlandırılmayan davada, tespit edilen bedele 15.09.2015 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi kararının hüküm fıkrasının 2.bendinin devamına (Kamulaştırma bedelinin 600.416,50 TL olarak tespitine ,tespit edilen bedelden acele kamulaştırma davasında davalıya ödenen 568.188,59 TL 'nin mahsubu ile kalan ve davacı vekilince bankaya depo edilen 32.228,00 TL 'nin davalıya dava tarihinden 4 ay sonraki tarih olan 15.09.2015 tarihinden karar tarihi 10.11.2016 tarihine kadar yasal faiz uygulanmak suretiyle ödenmesine,)cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece HMK'nun 370/2.maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, HMK'nun 373/1.maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın