Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/32465 Esas 2019/12899 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/32465
Karar No: 2019/12899
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/32465 E. , 2019/12899 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/162 E.-2017/278 K. sayılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davacılardan ... vd. vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava ve birleştirilen dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince, asıl ve birleştirilen davaların konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı, davacılar vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm, davacılardan ... vd. vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; yargılama sırasında dava konusu parselin önce ifraz olunarak ... ada ... ve ... ada ... nolu parsellere ayrıldığı, ... nolu parselin kamulaştırıldığı, ... nolu parsele de 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin uygulandığı, şuyulandırma sonrası oluşan parsellerden davacılara pay verildiği, davacı tarafın hisselendirdiği parsellere son durum itibariyle herhangi bir fiili ve hukuki el atma olmadığı anlaşıldığından asıl ve birleştirilen davalar konusuz kaldığından bahisle esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesinde ve her iki davalının da davanın açılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle davacılar lehine yargılama gideri ile fiilen el atılan kısmın yüzölçümü de gözetilerek hak ve nesafet kuralları gereği maktu vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacılardan ... vd. vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At