Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/32466 Esas 2019/12886 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/32466
Karar No: 2019/12886
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/32466 E. , 2019/12886 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki muhdesat bedelinin tespiti, karşı dava zemin bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesince istinaf isteminin esastan reddine dair kararının davacı idare vekilince temyizi üzerine istemin reddine ilişkin yukarıda gün ve sayıları yazılı ek kararının Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  -K A R A R-
  Asıl dava muhdesat bedelinin tespiti, karşı dava zemin bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine ilişkin verilen karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş olup, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiş, ... 7.Asliye Hukuk Dairesinin 06.07.2017 tarihli ek kararı ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin esastan reddine ilişkin kararının kesin olduğundan bahisle davalı (karşı davacı) vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmiş, bu ek karar, davalı (karşı davacı) vekilince süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin esastan reddine ilişkin kararının temyizi kabil olup olmadığı yönünde denetleme işleminin ilk derece mahkemesinin yetki ve görev alanı dışında olduğundan ... 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.07.2017 tarihli temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararın kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-a maddesi gereğince, miktarı veya her paydaş için değeri 41.530,00-TL'yi geçmeyen davalara ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemesi kararları kesin olup bu kararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulamaz.
  Asıl dava ile hükmedilen muhdesat bedelinin miktarının 24.099,96 TL olduğu nazara alındığında, kabul edilen miktar karar tarihi itibariyle kesinlik sınırının altında olduğundan, davalı ... vekilinin temyiz dilekçesinin asıl ve birleştirlen dava yönünden REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At