Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/32673 Esas 2018/11055 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/32673
Karar No: 2018/11055
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/32673 E. , 2018/11055 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davada karar verilmesine yer olmadığına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Davacılar vekilinin bozma öncesi dava konusu taşınmazlara ilişkin talebini 12.768,85 TL olarak ıslah ettiği anlaşıldığından, bu bedel üzerinden harç ve vekalet ücreti hesaplanması gerekirken, dava tarihinden sonra açılan bedel tespit ve tescil davasında kabul edilen bedel üzerinden harç ve vekalet ücreti hesaplanması,
  Doğru deği ilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a) Harca ilişkin 2 numaralı bendinin çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 872.24 TL harçtan peşin yatırılan25.20 TL harcın mahsubu ile bakiye 847.04 TL harcın davalı idareden alınarak hazineye irat kaydına,)
  b) Vekalet ücretine ilişkin 4 numaralı bendinde yer alan (4.225,17) sayısının çıkartılmasına, yerine ( 1.980,00 TL) yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At