Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/33830 Esas 2019/12974 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/33830
Karar No: 2019/12974
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/33830 E. , 2019/12974 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : .... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair karar ile birlikte ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/8 E.- 2017/196 K. sayılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava konusu taşınmazın tüm paydaşları gösterir güncel tapu kayıtları ve tedavülleri ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtildikten sonra,
  Alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın