Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/34143 Esas 2019/13770 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/34143
Karar No: 2019/13770
Karar Tarihi: 08.07.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/34143 E. , 2019/13770 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davaların kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar ile davalılardan Kayseri ... vekillerinin istinaf başvurusu üzerine...Bölge Adliye Mahkemesinin 14. Hukuk Dairesince istinaf isteminin esastan reddi ile ilk derece mahkemesinin kararının harç ve vekalet ücretine ilişkin bendinin düzeltilmesine dair yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar ile davalılardan Kayseri ... vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  - K A R A R -
  Dava ve birleştirilen dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun...Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının harç ve vekalet ücretine ilişkin bentlerinin HMK’nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesine ilişkin hüküm, davacılar vekili ile davaloı Kayseri Büyükşehir Belediyesi vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki... İlçesi, ... mahallesi mahallesi 11218 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesine ve alınan rapor uyarınca bedelinin davalı idareden tahsiline ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddi ile hükmün harç ve vekalet ücretine ilişkin bentlerinin 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacılar ile davalı Kayseri ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın davalı idareden alınmasına ve peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 08/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At