Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/34646 Esas 2018/10918 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/34646
Karar No: 2018/10918
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/34646 E. , 2018/10918 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince yapılan inceleme sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Dava konusu taşınmazın kaldırım ve yol olarak el atılan bölümü haricinde kalan işe yaramadığından bahisle bedeline hükmedilen 293,83 m²'lik bölümünün davalı idare adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde infazı zorlaştırıcı karar verilmesi,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 75 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazın davacı adına olan tapu kaydının iptali ile fen bilirkişileri ... ile ... ’in 25.03.2015 havale tarihli raporda fiili olarak el atılan ve A-B harfleri ile gösterilen mavi ve kırmızı renkle boyalı 25,45 m²’lik (A harfli) yerin kaldırım, 102,72 m²’lik (B harfli) yerin ise yol olarak tapudan TERKİNİNE, kalan 293.83 m²'lik bölümün ise ... adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,) bendinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At