Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/3523 Esas 2018/10902 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3523
Karar No: 2018/10902
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/3523 E. , 2018/10902 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: -K A R A R-
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa dayalı olarak açılan davalar, 10. maddede yazılı işlemler ve süreler nedeniyle ivedi işlerden olup, HMK.'nun 103/h maddesi gereğince adli ara vermede de bakılır.
  20.07.2016 tarihinde davacı idare vekiline tebliğ edilen gerekçeli karar, 17.08.2016 tarihli dilekçe ile davacı idare vekilince; davalı vekiline 14.07.2016 tarihinde tebliğ edilen gerekçeli kararda 09.09.2016 tarihli dilekçe ile davalı vekili tarafından temyiz süreleri geçtikten sonra temyiz edilmiştir. Davacı idarenin temyiz süresi içerisinde verilmeyen temyiz dilekçesi davalı vekiline 31.08.2016 tarihinde tebliğ edilmiş ise de; davacı idarenin süresinde verilmeyen geçersiz temyiz dilekçesinin tebliği üzerine davalı vekilinin 09.09.2016 tarihindeki temyiz dilekçesinin de sürede kabulü mümkün değildir.
  Bu itibarla; HUMK.'nun 432. maddesi uyarınca, verilecek nihai kararlara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
  Bu nedenle taraf vekilleri temyiz dilekçelerinin REDDİNE, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, davalıdan aşağıda yazılı harcın alınmasına, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At