Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/35237 Esas 2018/10966 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/35237
Karar No: 2018/10966
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/35237 E. , 2018/10966 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş ; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Arsa niteliğindeki ... Mahallesi, 13 ada 1 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak taşınmaz ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak zeminine; resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek binaya değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak ;
  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dört ay içerisinde sonuçlandırılamayan davada, bozma öncesi tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma bedelinin mahsubu ile fark bedele 14/06/2014 tarihinden ilk karar tarihine, bozma sonrası tespit edilen fark bedele ise 14/06/2014 tarihinden son karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesi gerekirken sadece bozma sonrası belirlenen fark bedele faiz işletilmesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; 2 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Bozma ilamı öncesi tespit edilen 105.307,61 TL kamulaştırma bedelinden,
  acele el koyma bedelinin mahsubu ile kalan 26.767,61 TL’ye 14.06.2014 tarihinden ilk karar tarihi olan 29.08.2014 tarihine kadar; bozma ilamı sonrası oluşan fark 17.607,13 TL kamulaştırma bedeline ise 14/06/2014 tarihinden son karar tarihi olan 26.07.2017 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ) ibaresinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At