Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/36351 Esas 2018/11148 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/36351
Karar No: 2018/11148
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/36351 E. , 2018/11148 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yasa hükümlerine uygundur. Arsa niteliğindeki ... mahallesi 128 ada 4 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve irtifak hakkı karşılığının tesbiti ile davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1)Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre dava konusu taşınmaza davalı idarece 04/11/1983 tarihinden önce el atıldığı anlaşıldığından, maktu harca hükmedilmesi gerekirken nispi harca hükmedilmesi,
  2)Dava ıslah edilen miktar üzerinden kısmen kabul edildiği halde reddedilen miktar için kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  a-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4. bendinde yazılı (Alınması gereken 8.813,21 TL harçtan peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 8.778,91 TL harcın davalı idareden alınarak Hazineye irat kaydına,) cümlesinin çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken harç alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına) cümlesinin yazılmasına,
  b-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalı idareye verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At