Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/36352 Esas 2018/11150 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/36352
Karar No: 2018/11150
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/36352 E. , 2018/11150 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yasa hükümlerine uygundur. Arsa niteliğindeki ... köyü 148 ada 1 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve irtifak hakkı karşılığının tesbiti ile davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1) Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre dava konusu taşınmaza davalı idarece 04/11/1983 tarihinden önce el atıldığı anlaşıldığından, maktu harca hükmedilmesi gerekirken nispi harca hükmedilmesi,
  2) Dava ıslah edilen miktar üzerinden kısmen kabul edildiği halde reddedilen miktar için kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın;
  a- Hüküm fıkrasının 3. bendinde yazılı (Alınması gereken 1.964,33 TL harçtan peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.940,03 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye irad kaydına) kelimelerinin çıkartılmasına yerine (Alınması gereken harç alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına) yazılmasına,
  b- Hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine) cümlesinin yazılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At