Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/36469 Esas 2019/13054 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/36469
Karar No: 2019/13054
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2017/36469 E. , 2019/13054 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/76 E. -2016/386 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, davalı idare vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince verilen istinaf başvurusunun esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/76 E.-2016/386 K. sayılı kararının incelenmesinde,
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki ... mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmaza Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak değer biçilmesine ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Dava konusu taşınmazın fiili ve hukuki elatmadan arta kalan bölümün alanı 0,33 metrekare olmasına rağmen, bilirkişi raporunda maddi hata sonucu 10,33 m² hesaplanarak fazla bedel tespiti ile bedeline hükmedilen bu alanın tapusunun iptal edilerek davalı idare adına tesciline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru değilse de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden;
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a-1'inci bendinde yazılı (29.670,19) rakamları yerine (28.982,06), aynı satırda yazılı (89.010,56) rakamları yerine (86.948,06), aynı bentte yazılı (59.340,37) rakamları yerine (57.965,375) yazılmasına,
  b-2'nci fıkrasının b bendinde yazılı (443,77 m2’lik) ibaresinden sonra gelmek üzere (ve arta kalan 0,33 m2’lik) yazılmasına,
  Hükmün böylece HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın