Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/6486 Esas 2018/10940 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6486
Karar No: 2018/10940
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/6486 E. , 2018/10940 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18.hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 27/01/2016 gün ve 2015/22660 Esas - 2016/1329 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin asıl ve birleşen davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmış; bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre taraf vekillerinin aşağıdaki husus dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Şöyle ki,
  Dava konusu taşınmazın fen bilirkişi rapor ve krokisinde D harfi ile gösterilen 42 m2’lik kısmının davacılar adına olan tapu kaydının iptali ile davalı idare adına tapuya kayıt ve tescili yerine yol olarak terkinine karar verildiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,
  Taraf vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesinin 27.01.2016 tarih 2015/22660E.-2016/1329K. Sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede,
  Dava ve birleşen dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu, ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 792 ada 22 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1)Dava konusu taşınmazın fen bilirkişi rapor ve krokisinde ( D )harfi ile gösterilen 42 m2’lik kısmının davacılar adına olan tapu kaydının iptali ile davalı idare adına tapuya kayıt ve tescili yerine yol olarak terkinine karar verilmesi doğru olmadığı gibi,
  2)13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
  6487 sayılı Yasanın 21. Maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
  Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedilmesi gerektiğinden;
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a) 2 nolu bendinin ikinci paragrafının hükümden çıkartılmasına, yerine (Asıl ve birleşen dava açısından dava konusu ... ili, Konak ilçesi, Köprü mahallesi 792 ada 22 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi rapor ve krokisinde (A) harfi ile gösterilen 57 m2’lik ve (C) harfi ile gösterilen 55 m2’lik kısımlarının tapu kaydının davacıların hissesi oranında iptali ile yol olarak tapudan terkinine, krokide (D) harfi ile gösterilen 42 m2’lik bölümün tapu kaydının ise davacıların hissesi oranında iptali ile idare adına tesciline) cümlesinin yazılmasına,
  b) 1 nolu bendinin asıl dava harcına ilişkin paragrafının hükümden çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 11.518,16-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 341,35-TL harcın mahsubu ile bakiye 11.176,80-TL harcın davalı idareden alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafça karşılanan 341,35-TL peşin harcın davalı idareden alınarak davacılara verilmesine) cümlesinin yazılmasına
  c) 2 nolu bendinin birleşen dava harcına ilişkin paragrafının hükümden çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 6.687,90-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 341,35-TL harcın mahsubu ile bakiye 6.346,55-TL harcın davalı idareden alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafça karşılanan 341,35-TL peşin harcın davalı idareden alınarak davacılara verilmesine) cümlesinin yazılmasına
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davalıdan peşin alınan temyiz harcı ile karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At