Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/6539 Esas 2018/10937 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6539
Karar No: 2018/10937
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/6539 E. , 2018/10937 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 05/05/2016 gün ve 2015/10763 Esas - 2016/7346 Karar sayılı ilama karşı davalı ... vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair mahkemece verilen karar, davalı idareler vekillerinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmış, bu karara karşı davalı ... vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davalı ... vekilinin aşağıdaki husus dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Şöyle ki,
  Dava konusu taşınmazların tapu kaydında bulunan haciz şerhlerinin hükmedilen bedele yansıtılmadığı bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,
  Davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesinin 2015/10763E.-2016/7346K. sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra, yapılan değerlendirmede,
  Dava ve birleşen dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın ise reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu, ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 6205 ada 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1)13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
  6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
  Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  2)Dava konusu taşınmazların tapu kaydında bulunan haciz şerhlerinin hükmedilen bedele yansıtılmaması,
  Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  a)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının asıl davaya ilişkin;
  1)(A-5) nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 12.130,60-TL karar ve ilam harcından peşin ve ıslah harcı toplamı olan 324,70-TL’nin mahsubu ile bakiye 11.805,90-TL’nin davalı idareden alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafça karşılanan 297,00-TL peşin harç ile 27,70-TL ıslah harcının davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine) cümlesinin yazılmasına,
  2)Yargılama giderlerine ilişkin 8 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Davacı tarafça yapılan 1.762,25-TL yargılama giderinin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 407,88-TL sinin davalı ... Başkanlığından alınarak davacılara verilmesine, kalan kısmın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,) cümlesinin yazılmasına,
  b)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Dava konusu taşınmazların tapu kaydında bulunan haciz şerhlerinin hükmedilen bedele yansıtılmasına) cümlesinin eklenmesine,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı ...'ndan peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At