Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/6627 Esas 2018/10938 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6627
Karar No: 2018/10938
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/6627 E. , 2018/10938 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 26/05/2016 gün ve 2016/6973 Esas - 2016/8473 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R -
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine onanmış; bu karara karşı davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davalı idare vekilinin aşağıdaki husus dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Şöyle ki;
  Davalı idare harçtan muaf olduğu halde yargılama giderleri arasında idareye harç yüklendiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından;
  Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesinin 26.05.2016 tarih 2016/6973E.-2016/8473K. Sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede,
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu, ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 1003 ada 90 parsel sayılı (eski 1003 ada 17 parsel) taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Davalı idare harçtan muaf olduğu halde yargılama giderleri arasında idareye harç yüklenmesi,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)3 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Davalı idare harçtan muaf olduğundan davacılar tarafından yatırılan 25,20-TL peşin harç ile 25,20-TL ıslah harcının talep halinde yatırana iadesine) cümlesinin yazılmasına,
  b)4 nolu bendindeki (1.204,70) rakamının çıkartılmasına, yerine (1.121,50) rakamının yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At